TR / EN
Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasınaDair Aydınlatma Metni

Sigortalı için:

A.GENEL OLARAK

HDI Sigorta A.Ş. (“HDI Sigorta’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, HDI Sigorta ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

B.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Şirketimizce, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz*,

 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Tarafı veya menfaat sağlayanı olduğunuz sözleşmelerin kurulması veya ifası
 • Sigortacılık ürün ve hizmetlerimiz ile avantajlı tekliflerimizin sunulabilmesi
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi

amacıyla Kanun’un 5. maddesinde yer alan (i) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya (ii) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (iv) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya (v) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki özel nitelikli kişisel verileriniz ise, Kanun’un 6. maddesi kapsamında (i) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iv) İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması hukuki sebeplerine dayanılarak; aksi halde açık rızanız bulunması halinde işlenmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz,

 • Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerimizin yürütülmesi
 • Tarafınızla memnuniyet anket ve görüşmelerinin yapılması

amacıyla, Kanun’un 5. Maddesi kapsamında açık rızanız bulunması halinde işlenmektedir.

C.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar dahilinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, DASK, TARSİM, TOBB, MASAK gibi resmi kurumlar; yurt içi ve yurtdışında bulunan bağımsız denetim şirketleri, asistans şirketleri, destek hizmeti sağlayıcıları, tıbbi danışmanlar, aktüerler, avukatlar, acenteler, bankalar, broker şirketleri, reasürans şirketleri, risk paylaşımı yapılan sigorta şirketleri, rücu edilen sigorta şirketleri, rücu edilen şahıs ve firmalar, eksperler, anlaşmalı servisler, dış araştırmacılar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin bölge müdürlükleri, çağrı merkezi, internet şubesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

D.Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak; HDI Sigorta’ya şahsen başvuru yapabilir, söz konusu formu Sahrayıcedit Mah. Batman Sokak HDI Sigorta Binası, No.6 34734 Kadıköy İstanbul, Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu hdisigorta@hs03.kep.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplerinizi, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

*Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri ile işleme amaçları hakkındaki detaylara, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet sayfasında kamuya açık olarak ilan edilmiş VERBİS kaydından erişebilirsiniz.

Çalışan için:

A.GENEL OLARAK

HDI Sigorta AŞ. (HDI Sigorta) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren HDI Sigorta ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu

Şirketimiz, HDI Sigorta A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz aşağıda yer alan amaçlarla ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmektedir:

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İşe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirketin idaresi ve şirket politikalarının uygulanması
 • Şirketin meşru menfaatlerinin korunması için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi
 • İç Denetim ve iç denetimin gerektirdiği iç soruşturma ve disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirketin iş sözleşmelerine ve sigorta sözleşmelerine bağlı olarak üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin ifası
 • Şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması
 • Özel sağlık sigortası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizce, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz* yukarıda yer alan amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde yer alan (i) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya (ii) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (iv) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya (v) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki özel nitelikli kişisel verileriniz ise, Kanun’un 6. maddesi kapsamında açık rızanız bulunması halinde işlenmektedir.

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir.

e) Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak; HDI Sigorta’ya şahsen başvuru yapabilir, söz konusu formu Sahrayıcedit Mah. Batman Sokak HDI Sigorta Binası, No.6 34734 Kadıköy İstanbul, Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu hdisigorta@hs03.kep.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

*Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri ile işleme amaçları hakkındaki detaylara, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet sayfasında kamuya açık olarak ilan edilmiş VERBİS kaydından erişebilirsiniz.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.