TR / EN
Yanlış Sigorta Uygulamaları
Yanlış Sigorta Uygulamaları

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 12 nci maddesi uyarınca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) nezdinde Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS) adı altında oluşturulan merkezi veri tabanında tutulan, üçüncü şahıslar ile sigorta şirketlerinden temin edilen ve sistematik risk değerlendirmesine olanak sağlayan “yanlış sigorta uygulamalarına” ve “sigorta suistimaline” ilişkin veriler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1. Bildirim

1.1 Sigorta şirketleri SISBİS’e Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık)’nın uygun görüşü alınarak oluşturulan ve sigortacılıkta yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak aynı usulde güncellenen veri deseni kapsamında bildirim yapmak zorundadır.

1.2 SİSBİS, gerçek ve tüzel kişilerin sbm.org.tr internet adresi üzerinden sigorta suistimali şüphesi taşıyan durumlara ilişkin ihbar girişi yapmasına imkân sağlar.

2. Bildirimlerin değerlendirilmesi

2.1 Şirketler, yapılan ihbarlar ve suistimal türlerine ilişkin Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Merkezce belirlenen kriterler kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapar. Merkez, söz konusu değerlendirmelerin zamanında yapılmasını teminen gerekli sistemsel tedbirleri alır.

2.2 Merkez bünyesinde doğrudan Merkez Müdürüne bağlı bir birim Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Söz konusu birim, Yönetmelik kapsamında işlem tesisini teminen Merkeze üye sigorta şirketlerinden bilgi ve belge talep edebilir.

3. Mevcut SİSBİS kayıtlarına ilişkin işlemler

3.1 Merkez, Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki haller saklı kalmak üzere, hakkında SİSBİS kaydı oluşturulan ilgililere asgari olarak yanlış sigorta uygulamasına ilişkin değerlendirmeyi yapan şirket, olay tarihi ve ilgili sigorta branşım içeren bilgileri iletir.

3.2 Merkezin internet sayfasının kolay ‘erişilebilecek bir yerinde “Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Kayıt Sorgulama” başlığı altında kişilerin haklarında SİSBİS kaydı olup olmadığının sorgulanabileceği bir alan oluşturulur.

3.3 Merkezin internet sayfasının kolay erişilebilecek bir yerinde Uygulamalarına İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi Talebi” başlığı altında; bu alanda içeriği Merkez tarafından belirlenecek bir başvuru formu yer alır.

3.4 Kaydın düzeltilmesine ilişkin başvuru Merkez tarafından I iş günü içerisinde kayda ilişkin değerlendirmeyi yapan kuruma güvenli elektronik ortamda iletilir ve ilgili kurumca 7 iş günü içerisinde kayıt hakkında Merkez’e gerekçeli açıklama yapılır. İlgili kurum gerekçesini açıklamak kaydıyla bir kereye mahsus 7 iş gününü geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Anılan kaydı oluşturan kurum, bu açıklamanın yanında gerekçesini belirterek SİSBİS’teki kaydı silebilir.

3.5 3.4 üncü madde uyarınca tesis edilen işlem, Merkez tarafından başvuru sahibine gerekçeli olarak iletilir.

4. Diğer hususlar

4.1 Şirketler Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca asgari olarak aşağıdaki ibareye internet sitelerinin ana sayfalarında dikkat çekecek bir! şekilde yer verir.

“Sigortalı/Sigorta EttirenLehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı alamama veya eksik alma hâlleri ortaya çıkabilecek ve hakkınızda Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.”

4.2 Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri dâhil tüm çalışanları, yanlış sigorta uygulamaları ile ilgili güncel gelişmeleri içeren, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından düzenlenen ve içeriği Müsteşarlıkça uygun görülen eğitim programlarına katılır. SEGEM’in internet sitesinde ilân edilen söz konusu eğitim programları uzaktan eğitim vb. yöntemlerle de düzenlenebilir.

5. Yürürlük

5.1 Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla Müsteşarlığımızca daha önce yayımlanmış olan aşağıdaki Genelge ve Sektör Duyuruları Yürürlükten Kaldırılmıştır.

GENELGELER

    • Tarih: 06.07.2011 / Sayı: 2011/15

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge

    • Tarih: 28.04.2014 / Sayı: 2014/1

Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge

SEKTÖR DUYURULARI

    • Tarih: 22.11.2009 / Sayı: 2009/34

Yanlış Sigorta Uygulamaları ve IMüşteri Profili Veri Tabanı Hakkında Sektör Duyurusu

    • Tarih: 13.05.2011 / Sayı: 2011/8

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici I inci. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu

    • Tarih: 27.02.2012 / Sayı: 2012/2

Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu