HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası

Yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden çalışanlarınıza veya başkasına verdiğiniz zararları ödemek sizi çok zor durumda bırakabilir! Bir taraftan olayın sonuçları ile uğraşırken diğer taraftan bunun maddi zararını karşılamak zorunda kalmayın. En iyisi gelin, işinizi, geleceğinizi HDI Sigorta’nın sizin için geniş teminatlarla hazırladığı “HDI Sigorta Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası” ile güvenceye alın.

İşveren Mali Sorumluluk teminatlarından Ferdî Kazaya, 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarından Hukuksal Korumaya ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetlerine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü güvenceye tek bir poliçeyle sahip olun. Her zaman, her yerde, şartlar ne olursa olsun rahat edin. İşiniz de rahat olsun, içiniz de…

İşveren Mali Sorumluluk

Kapsam;

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Teminatlar;

 • Toplu Taşıma
 • Görevle Gönderme
 • TC Dışı İş Kazaları
 • Manevi Tazminat Talepleri
 • Müteahhit/Taşeron Teminatı
 • Arızi (Geçici) İnşaat İşleri
 • Özel Hastanelerde Tıbbi Tedavi
 • Gıda Zehirlenmeleri

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Kapsam;

Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları,

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilir.

Teminatlar;

 • Manevi TazminatTalepleri
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • Müteahhit/Taşeron Teminatı
 • Arızi (Geçici) İnşaat İşleri
 • Asansör Sorumluluğu
 • Reklam/Pano Teminatı
 • Garaj/Otopark Teminatı

Taşınan Para

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir.

Emniyeti Suistimal

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;

 • Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,
 • Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Ferdi Kaza

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir.

Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Teminatlar;

 • Kaza Sonucu Ölüm
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masrafları
 • Deprem

Acil Sağlık Sigortası

Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları ;

 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Tıbbi Danışmanlık
 • Acil Kara Ambulans Hizmeti
 • Acil hekim hizmeti
 • İlaç ve sarf malzemeleri

S.O.S ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:

Sigortalı ve iş yerinde çalışan personel, iş yeri hudutları içerisinde bu hizmetten yararlanabilecektir.Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında, 0850 222 8 434 numaralı Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.

1. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)

Sigortalının S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıyı aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

2. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)

Sağlık Bakanlığı’nın 11.05.2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve genel kabul görmüş esaslara dâhil olarak verilen hizmeti kapsar.Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

3. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)

Acil sağlık sorunlarında yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

4. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)

Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde hastanın müdahale edilmesi için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaştırılması hizmetidir.

5. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)

S.O.S tarafından hastaya verilen, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı:

1. Ferdî Kaza Sigortası Teminatları

 • Ölüm Teminatı 
  Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olması halinde, tazminat Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10.000 USD karşılığı TL bedel hak sahiplerine ödenir.

 • Sürekli Sakatlık Teminatı 
  Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden sonraki iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 8/B maddesinde yazılı oranlara dâhil olarak 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.

2. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı

Sigortalının hastaneye girişinden en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması nedeniyle hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,Sigortalının kazaya bağlı fiziksel yaralanma nedeniyle, olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması gerekir. Bu şart altında hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydının olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemlerinde hastanede gecelemesi gerekmektedir.

3. Hastane Günlük Tazminatı

Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun sürecek tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için 50 USD ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir.

Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminatın dışında kalan hallere (madde 5, madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır:

 • 1 yaşından küçük çocukların tazminat talepleri
 • Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında ve/veya bundan daha büyük kişilerin tazminat talepleri
 • Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
 • Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar
 • AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar
 • Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser ya da bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
 • Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme
 • Hamilelik ve doğum,Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi

Hukuksal Koruma

Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir.

Genel Şartlar

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

Bilgilendirme Formu

Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası Bilgilendirme Formu için tıklayınız

Sorumluluk SigortalarıAvantajlı Sorumluluk Paket Sigortası
HDI Hakkında
Basında HDI