HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Sorumluluk Sigortaları

Yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden çalışanlarınıza veya başkasına verdiğiniz zararları ödemek sizi çok zor durumda bırakabilir! Bir taraftan olayın sonuçları ile uğraşırken diğer taraftan bunun maddi zararını karşılamak zorunda kalmayın. En iyisi gelin, işinizi, geleceğinizi HDI Sigorta’nın sizin için geniş teminatlarla hazırladığı “HDI Sigorta Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası” ile güvenceye alın.

İşveren Mali Sorumluluk teminatlarından Ferdî Kazaya, 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarından Hukuksal Korumaya ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetlerine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü güvenceye tek bir poliçeyle sahip olun. Her zaman, her yerde, şartlar ne olursa olsun rahat edin. İşiniz de rahat olsun, içiniz de…

Kapsam;

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Teminatlar;

Toplu Taşıma

Görevle Gönderme

TC Dışı İş Kazaları

Manevi Tazminat Talepleri

Müteahhit/Taşeron Teminatı

Arızi (Geçici) İnşaat İşleri

Özel Hastanelerde Tıbbi Tedavi

Gıda Zehirlenmeleri

Kapsam ;

Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları,

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilir.

Teminatlar;

Manevi TazminatTalepleri

Gıda Zehirlenmeleri

Müteahhit/Taşeron Teminatı

Arızi (Geçici) İnşaat İşleri

Asansör Sorumluluğu

Reklam/Pano Teminatı

Garaj/Otopark Teminatı

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir.

Paranızın taşınma esnasında çalınması

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;

Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,

Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Personelinizin para ile ölçülebilen değerlerinize izinsiz sahip olması

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir.

Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Teminatlar;

Kaza Sonucu Ölüm

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Tedavi Masrafları

Deprem

Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları ;

Acil Sağlık Hizmetleri

Tıbbi Danışmanlık

Acil Kara Ambulans Hizmeti

Acil hekim hizmeti

İlaç ve sarf malzemeleri

S.O.S ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:

Sigortalı ve iş yerinde çalışan personel, iş yeri hudutları içerisinde bu hizmetten yararlanabilecektir.Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında, 0850 222 8 434 numaralı Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.

1. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)

Sigortalının S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıyı aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

2. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)

Sağlık Bakanlığı’nın 11.05.2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve genel kabul görmüş esaslara dâhil olarak verilen hizmeti kapsar.Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

3. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)

Acil sağlık sorunlarında yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

4. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)

Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde hastanın müdahale edilmesi için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaştırılması hizmetidir.

5. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)

S.O.S tarafından hastaya verilen, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı: 

1. Ferdî Kaza Sigortası Teminatları

Ölüm Teminatı

Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olması halinde, tazminat Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10.000 USD karşılığı TL bedel hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden sonraki iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 8/B maddesinde yazılı oranlara dâhil olarak 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.

2. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı

Sigortalının hastaneye girişinden en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması nedeniyle hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,Sigortalının kazaya bağlı fiziksel yaralanma nedeniyle, olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması gerekir. Bu şart altında hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydının olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemlerinde hastanede gecelemesi gerekmektedir.

3. Hastane Günlük Tazminatı

Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun sürecek tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için 50 USD ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminatın dışında kalan hallere (madde 5, madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır:1 yaşından küçük çocukların tazminat talepleriPoliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında ve/veya bundan daha büyük kişilerin tazminat talepleriTıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlarSigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalarAIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklarPoliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser ya da bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanmasıSonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitmeHamilelik ve doğum,Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi

Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir.