HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Tarım Kanunu hakkında açıklama

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları

Teminat Kapsamı

 • Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde:
 • Su Ürünleri Sigortası genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler
 • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Sigortaya Kabul Koşulları

Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi: Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları teminat kapsamı dışında olup teminat, alabalıklar, çipura ve levrek balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar.

Teminat bakanlık tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı: Sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar.

Hijyen ve Bakım: Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının su ürünleri yetiştiriciliğinde her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.

Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu: Ürünlerin sigortalanabilmesi için su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir.

Değişiklik Onayı: Sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde sigortacının yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir. Sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini gecikmeksizin havuzun merkez adresine bildirir.

Yemleme Kayıtları: Sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.

En Yüksek Stoklama Yoğunluğu: Su ürünleri stoklama yoğunlukları şu değerleri aşamaz:

Alabalık (300 gr): 25 kg/m³
Çipura (300 gr): 20 kg/m³
Levrek (300 gr): 20 kg/m³
Orkinos: 5 kg/m³

Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur:

 • Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite ölçülerine uyulması
 • Akarsu ve pompalarla su sağlanan tesislerde her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması
 • Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların günde en az bir kez temizlenmesi
 • Akarsulardan beslenen tesislerde tahliye kanalının inşa edilmiş olması
 • Deniz trafiği için uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması
 • Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması
 • Kafes bağlantılarının imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması.

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

 • Sigortalı, sigorta süresi içerisinde:
 • Bir sonraki ayın 7’inci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için her ayın sonu itibariyle gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini (EK: 2)
 • Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için girişi takiben 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini
 • Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay dalgıç kontrol raporunu aksatmadan havuzun (TARSİM) merkez adresine faks ve sonrasında posta ile göndermekle yükümlüdür.

Sigorta Bedeli

Prim ve tazminatın hesabında esas alınacak birim sigorta bedeli, satış büyüklüğüne ulaşmış ürünün poliçede yazılı olan birim fiyatı ile poliçe ekinde belirtilen değerlendirme tablosundaki birim ağırlıklara karşılık gelen oranın çarpılması suretiyle bulunur.

D.D. Su Ürünleri Sigortasında Prim Fiyatı, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları Tablosu – 2008

Depo-geçici-prim, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama sigorta bedeli ile D.D. Su Ürünleri Sigortasında Prim Fiyatı, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları Tabloları – 2008nda belirtilen prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

Kesin prim tutarı, yetiştirme süresi gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Poliçe bitiminde sigortacı veya sigortalı için lehte veya aleyhte oluşacak prim farkı tahsil veya iade edilir. Aylık ürün stok listeleri gönderilmemiş ve poliçe iptal edilmemiş ise sigortacı, prim hesabını yetiştirme planında beyan edilen en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.

3 TL idare harcı : Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına her bir poliçe için ayrıca 3 TL (havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.

2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu: Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortasında uygulanacak D.D. Su Ürünleri Sigortasında Kısa Dönem Prim Tablosu – 2008

Muafiyetler tanımlanan her bir hasar olayı süresi için ayrı ayrı uygulanır.

Müşterek Sigorta: Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir. Sigorta sözleşmesi kapsamında meydana gelecek hasarların %20’si sigorta ettirenin sorumluluğundadır.

Primlerin Ödenmesi

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde, yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Poliçelendirme İşlemleri

Çiftçilerimizin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgilerini güncelleştirmeleri gerekir. Kayıtlarını güncelleştirmiş olan çiftçilerimiz ürününü sigortalamak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçe düzenlenerek çiftçilerimize verilir.

Hasar İhbarları

Su ürünleri Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde TARSİM’e yapılır. Su Ürünleri Sigortasında, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) tarafından görevlendirilen veteriner hekim, hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içersinde görüp gerekli incelemesini yaparak “Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu”nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

D.D. Su Ürünleri Sigortası Örnek Tazminat Hesabı

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM)‘nin resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

HDI Hakkında
Basında HDI