HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI
Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz.Tüm uğraşlarınızın,öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de… Gelin siz de HDİ OTEL PAKET SİGORTASI yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın.

STANDART ANA TEMİNATLAR

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu ; Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Komşuluk Mali Sorumluluğu ; Malik,kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmişolup,ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet,mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacakkıymet ise,bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

EK TEMİNATLAR

Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma
Deprem
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Sel/su basması
Kar Ağırlığı
Hırsızlık
Kasa Hırsızlık
Müşteri Eşya ve Kasa
Cam Kırılması Sigortası

İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.
16 yaşından küçükler için vefat teminatı faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları ile veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.
Sigortalının memur ve mutemetleri nezdinde teslim alınan paranın bir yerden başka bir yere nakli sırasında ,
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle yapılacak
Herhangi bir araç ile nakil esnasına aracın kazaya uğraması veya yanması neticesindeki ziya ve hırsızlıklar
Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir.
Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.
Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;
Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,
Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.
Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.
Catering Hizmetleri
Sigortalının tesislerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin neden oldugu gıda zehirlenmeleri sonucunda dogan zararlardan sigortalıya
düsen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. Gıda Yönetmeliğine uyulması koşuluyla olay başı ve poliçe
süresince poliçede belirtilen TL karşılığı poliçe kuru limit ile gıda zehirlenmesinden kaynaklı bedeni zararlar teminata dahildir.
Çevre Düzenlemesi
Yangın Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla sigorta
kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu otelin bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçe
düzenlemesine ilişkin değerler bina ve muhteviyat bedelinin % 10′ u azami poliçede belirtilen TL’ ye kadar yeniden dikim masraflarını
karşılamak üzere teminat kapsamındadır. ( Aksine hüküm yoksa deprem, yerkayması, fırtına, sel, su baskını, dolu ve kar ağırlığı
sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).
Çocuk Bakım Hizmetleri
Otel tarafından sağlanan çocuk bakım hizmeti nedeniyle otel müşterilerinin velayetindeki 15 yaş ve altı çocukların, maruz
kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar olay başı  ve poliçe
süresince toplam poliçede belirtilen TL karşılığı poliçe kuru limit ile teminata dahildir.
Diğer İşletmeler Sorumluluk
İşbu sigorta ile, riziko adresinde faaliyet gösteren sigortalı işletmeden bağımsız tüzel ve/veya gerçek kişilerin riziko adresi
içerisinde yürüttükleri faaliyetler nedeniyle sigortalının müşterilerinin görecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu sigorta
ettirene yöneltilecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen  TL karşılığı poliçe kuru limit ile
sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Sigortacının sorumlu işletmeye rücu E1hakkı saklıdır. )
Garaj Mali Sorumluluk
Üçüncü şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel şartları’nın 3.A.8-a maddesi aksine işletme otoparkına ya da park edilmek
üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri
tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar
dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar poliçede belirtilen  TL karşılığı poliçe
kuru limit ile sınırlı olarak teminata dahil edilmektedir.
Kara ve Deniz Araçları Sorumluluk
Mülkiyeti otele ait olan ve/veya otelin sorumluluğunda ve işletmesinde bulunan kara ve deniz taşıtları nedeni ile otel
müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata
poliçede belirtilen limitlerle dahildir.
Kilit Değiştirme Masrafları
Otel odalarında meydana gelebilecek hırsızlık hasarları sonucunda olası güvenlik eksikliğinin giderilmesi amacı ile oda
kilitlerinin değişimi masrafları poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir.
Otel Çamaşırhane
İŞBU SİGORTA İLE, OTELDE KONAKLAYAN MÜŞTERİLER TARAFINDAN YIKAMA VE KURU TEMİZLEME İÇİN ÇAMAŞIRHANEYE BIRAKILAN KIYAFETLERİN BU
ÇALIŞMALAR SIRASINDA GÖRECEKLERİ ZARARLAR PARÇA BAŞI VE  POLİÇE SÜRESİNCE poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir.
(KAYBOLMALAR TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDADIR.)
Otel Vestiyer
İŞBU SİGORTA İLE, OTEL VESTİYERİNE BIRAKILAN OTEL MÜŞTERİLERİNE AİT MALLARIN GÖRECEĞİ MADDİ ZARARLAR SONUCU SİGORTA ETTİRENE YÖNELTİLECEK TAZMİNAT TALEPLERİ POLİÇEDE BELİRTİLEN LİMİTLERLE TEMİNATA DAHİLDİR.
( KAYBOLMALAR TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDADIR.)
Spor Etkinlikleri
İŞBU SİGORTA İLE, OTELDE VE SİGORTALININ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN HAVUZ, SAUNA, AÇIK YÜZME HAVUZU, KAPALİ YÜZME HAVUZU, TERMAL
HAVUZ, TÜRK HAMAMI, SAUNA, MASAJ, JAKUZZİ, FİTNESS MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ, JİMNASTİK SALONU, OYUN ALANI, DİSKO, SİNEMA, SPA VE
THALASSOTERAPİ MERKEZİ, TERAPİ, BUHAR BANYOSU, STEP VE AEROBİK SALONLARI, OTELDE KONAKLAYAN VEYA BU HİZMETTEN YARARLANAN HUKUKİ
TARİFİNE UYGUN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN GÖRECEKLERİ MADDİ VE BEDENİ ZARARLAR SONUCU SİGORTA ETTİRENE YÜKLENEBİLECEK TAZMİNAT TALEPLERİ POLİÇEDE BELİRTİLEN LİMİTLERLE TEMİNATA DAHİL EDİLMEKTEDİR.
Su Arıtma Sorumluluk
İŞBU SİGORTA İLE, RİZİKO ADRESİNDE SİGORTALI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SU ARITMA İŞLEMLERİ SIRASINDA OTELDE KONAKLAYAN ÜÇÜNCÜ
ŞAHISLARIN GÖRECEKLERİ ZARARLAR POLİÇEDE BELİRTİLEN LİMİTLERLE TEMİNATA DAHİL EDİLMEKTEDİR.
İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır.
Sigorta konusu iş yerindeki buzdolabı ve derin dondurucularda bulunan gıda maddelerinin makine kırılması teminatına giren bir sebeple bozulması, poliçede kayıtlı azami limitler üzerinden karşılanacaktır.