HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

KOBİ PAKET SİGORTASI

KOBİ PAKET SİGORTASI

Günümüzün rekabetçi koşullarında işinizi daha da geliştirmenin,işletmenizin değerini korumanın güçlüklerini iyi biliyoruz.Halihazırda çok zorlayıcı olan iş dünyasında beklenmedik olaylarla sahip olduklarınızı da bir anda kaybedebilirsiniz.Peki verdiğinişz emeklerin yok olmasını göze alabilir misiniz ?

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Dahili Su

Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Sel - Su Baskını

Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Fırtına

Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir

Duman

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.

Kar Ağırlığı

Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilmektedir. Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır.

Kara ve Hava Taşıtları Çarpması

Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.

Dolu

Fırtına teminatına bağlı olmaksızın, dolu ve dolu fırtınası sonucu meydana gelecek zararlar poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Açıktaki muhteviyatta meydana gelecek zararlar teminat haricidir.)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri

İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiektedir.

Terörizm

İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.

Hırsızlık

Hırsızlık tehlikesi, ilişikteki hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır. Sigortalı ve çalışanlarının kişisel cep telefonları hırsızlık teminatı dışındadır. Demirbaş kaydında yer alması şartıyla riziko adresinde bulunan dizüstü bilgisayar teminata dâhildir. Binaya ait sabit kıymetler: Bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır. İşbu poliçe sigortalının beyanı üzerine düzenlenmiş olup hasar halinde tazminat, giriş-çıkış envanter kayıtları ve konuyla ilgili diğer evrakların tetkiki sonucu ödenecektir. Varlığı kayıtla ispat edilemeyen emtialar için sigortalı zarar talebinde bulunamaz.

Komşularınıza ve/veya Kiracı İseniz Mal Sahibine Karşı Sorumluluk (Yangın, İnfilak, Dâhili Su, Duman, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Sonucu Gelebilecek Zararlar)

Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır. Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

Hasar Nedeniyle Yapılacak Alternatif İş Yeri Değişikliği Masrafları

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 6 aylığa kadar kiracı veya maliki sıfatı ile sigortalının geçici nitelikteki muadil bir işyeri için yapacağı masraflar poliçede belirtilen limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır.
Muafiyet : Depreme bağlı beher hasarda, 14 Gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 Gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Enkaz Kaldırma Masrafları (Hasardan Sonra Oluşan Enkazın Kaldırılma Masrafları)

Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

İş Durması

Deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda ödenecek tazminat poliçede belirtilen limitlerle sigortalıya iş durması tazminatı olarak ayrıca ödenecektir.
Ancak bu tazminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışıdır. Her halükârda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.

Çalışanlara Ait Eşyalar

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalının bordrosuna kayıtlı çalışanlara ait kişisel eşyaların göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Aksine hüküm yoksa Nakit, çek, senet, mücevherat, ziynet eşyaları, elektronik ve optik cihazlar ve kredi kartı teminat kapsamı dışındadır. )

Cam Kırılması

Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması, ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dâhil edilmektedir

Poliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla:

Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun veya olmasın,

Her türlü vitrin, tezgâh camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı, vitrin camları gibi takılı camlar

teminata dâhil edilmektedir.

KOBİ’lerin işletme yapısına veya ihtiyaçlarına göre poliçelere eklenebilen teminatlar:

Taşınan Para Sigortası

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;

 • Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,
 • Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması

gereklidir. Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir. İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir.

İş Yeri Sahibine ve/veya Çalışanlarına Ferdî Kaza Sigortası

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir. 16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Elektronik Cihaz Sigortası

İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır.

Makine Kırılması

Sigortacı, işbu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:

 • İşletme kazalarından,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Geniş Kasko

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, iş bu teklife ekli makine listesinde gösterilen hareketli makinelerin çarpma, çarpışma, raydan çıkma, düşme, devrilme, yuvarlanma sebepleri, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ neticesinde göreceği zararlar teminata dahil edilmiştir. Karayolu üzerindeki manevraları esnasında herhangi bir trafik kazası sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Bu sigorta ile sigorta konusu makinenin münhasıran site ortak alanındaki faaliyetleri esnasında göreceği zararları temin edilmekte olup, iş makinelerinin diğer çalışma sahalarına sevk ve nakilleri sırasında meydana gelecek hasarlar işbu sigorta kapsamında hariç tutulmuştur.

Sigortalının sigortaya konu iş makineleri için bakım, revizyon ve makine parklarıyla ilgili olarak tüzük, protokol ve kataloglarında yazılı her türlü tedbir, koruma, güvenlik işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi şarttır. İşbu teminat, sigortaya konu makine ve teçhizatların, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şarttır. Teminatımız, söz konusu makine için şirketimiz veya başka bir sigorta şirketinde düzenlenmiş
Kasko poliçesinin bulunmaması kaydıyla geçerli olacaktır

Sigortalı hırsızlık neticesinde meydana gelen zarar veya ziyanı karakol ve/veya jandarma yetkililerine bildirmek zorundadır.

Elektrikli Makinelerin (Motor, Jeneratör, Transformatör) Tekrar Sarılmasında Amortisman Ayarlaması Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu elektrikli makinelerin hasarlanması durumunda, elektrik bobinlerinin sarılması onarım için gerekliyse, hasarlı parçalar için ödenecek tazminat, hasar tarihinde saptanacak bir teknik amortisman oranında azaltılacaktır. Ancak bu oran yıllık %5’den az, toplamda ise %60’dan fazla olmayacaktır.

İçten Yan. Motor. Tamir. Amort. Ayar. Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu aksesuar ve pistonlar da dahil olmak üzere, silindir gömlek ve kafalarının hasarlanması halinde, ödenecek tazminat miktarı, hasar anında hesaplanacak yıllık amortisman oranında azaltılacaktır. Bu oran yıllık %10′ dan az, toplamda ise %60′ dan fazla olmayacaktır.

Elektrik Motorlarının Revizyonu Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat sağlanan makinelere aşağıdaki özel şartların uygulanacağı sigortalı tarafından kayıt ve kabul edilmiştir.

Sigortalı, masrafları kendine ait olmak üzere, 8.000 saat çalışma ya da 500 saat çalıştırmadan veya son revizyondan en az 2 yıl sonra motorların açık (open) revizyonunu yaptıracaktır. Yeni elektrik motorlarının revizyonu 2.000 saatten veya en az 1 senelik çalışmadan sonra yapılmalıdır. Revizyon esnasında Sigortacı’ nın temsilcilerinin de hazır bulunmasını sağlamak için, revizyon tarihi yeterli bir süre önceden Sigortacı’ ya bildirilecektir.
Bu şartlar, sigorta teminatının başlangıç tarihine bakılmaksızın yerine getirilecektir.

Sigortalı, revizyonlar arasındaki sürenin uzatılmasını isteyebilir. Süre uzatımına rizikonun ağırlaşmaması kaydıyla izin verilir.
Sigortalının bu klozda belirtilen hususları yerine getirmemesi halinde, bakım yapılmak suretiyle önceden tespit edilebilecek bir neden sonucu elektrik motorlarına ika olunacak ziya ve hasarlardan Sigortacı sorumlu olmayacaktır.

Nakliyat Emte Sigortası

Bu teminat sigortalının riziko adresi il sınırları içinde, satın aldığı hammadde veya üretim yada satışını yaptığı iştigal konusu kullanılmamış/sıfır emteanın veya nakliyat emtea sigortasıdır.İşbu poliçe ile Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve Kamyon Klozu hükümleri tahtında düzenlenmiştir.İşbu sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çapması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları muafiyetsiz temin eder.Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer. Sigorta, malları taşıyan kamyon ya da treylerin göl veya denizdeki nakillerinde de Deniz Yoluyla Yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartlar (20.madde kaldırılmak kaydıyla) gereğince şamildir.Yükleme, Boşaltma, Aktarma Rizikoları Hariçtir.Yaş meyve sebze, yumurta, canlı çiçek, canlı hayvan, taze veya dondurulmuş yahut soğutulmuş et, dondurulmuş veya canlı su ürünleri cam ve camdan mamul emtia, fayans/mermer/seramik ve benzeri emtia, gazlı içecek, saat, cep telefonu, cam ambalajlı veya dökme taşınan gıda maddeleri, boş konteyner, antika değeri olan; halı, resim, tablo, biblo vb. eşyalar, kürk, değerli maden ve taşlar (altın, gümüş vs.), para, döviz, çek, senet, bono, tahvil vb. gibi menkul kıymetler, sigara, içki vb. gibi tekel ürünleri, yanıcı parlayıcı, patlayıcı, uçucu madde ve kullanılmış ev eşyası taşımasından doğacak tazminat talepleri teminat dışıdır.Sevk Aracı: Sigortalıya ait veya tüzel kişi taşıma firmasına ait kamyon/kamyonet (özel otomobil taşıma aracı olarak kabul edilmeyecektir.)

Geçici İnşaat,Tadilat, Ek Bina ve Montaj İşleri İçin İnşaat / Montaj Tüm Riskler Sigortası

Poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalı tarafından yürütülen inşaat ya da montaj çalışmaları sırasında işbu sigortada belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu inşaatı ya da montajı yapılan kıymetlerin göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Hukuksal Koruma

Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir.

Acil sağlık hizmetleri

 • Tıbbi danışmanlık
 • Acil sağlık hizmeti
 • Acil kara ambulans hizmeti
 • Acil hekim hizmeti
 • İlaç ve sarf malzemeleri

Tüm bu güvenceleri paket olarak alabileceğiniz gibi sadece ihtiyacınıza uygun olanları poliçenize ekleyebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR

BİLGİLENDİRME FORMU

Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız.

Altın Kobi ürün broşürü için tıklayınız

HDI Hakkında
Sponsorluklar