HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI

İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI

İş yerinizde güvenle ve huzurla çalışmak İşyeri Sigortası yaptırmakla mümkün.HDI Sigortanın bu ürünü iş yeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır.İşyeri Paket Sigortası yangın, su basması, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha bir çok riske karşı işyeriniz için aşağıdaki paket sigortalarımız ile en geniş güvenceyi sunar.

İŞYERİ PAKET SİGORTALARIMIZ;

KOBİ Paket Sigortası

OTEL Paket Sigortası

AKARYAKIT Paket Sigortası

ORTAK Alan Sigortası

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır.Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

EK TEMİNATLAR

Dahili Su

Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Fırtına

Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir

Kara ve Hava Taşıtları Çarpması

Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.

Duman

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Deprem

Deprem Klozu (Bina);

587 sayılı KHK’ye tabi binaların, isteğe bağlı, yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir binaya sigorta bedeli (yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler.

Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

Deprem Klozu (Muhteviyat) ;

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası, o sigorta bedelinin en az %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20’dir.

Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:· Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,· Emtia,· Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2’dir.Muafiyet uygulaması açısından, deprem ve yanardağ püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ;

İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Kötü Niyetli Hareketler;

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiektedir.

Terörizm;

İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.

Sel ve Su Baskını

Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. Sel, su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet poliçede belirtilen limitle sınırlıdır.

Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
Emtia
Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

Kar Ağırlığı

Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilir. Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır.

Dolu

Fırtına teminatına bağlı olmaksızın, dolu ve dolu fırtınası sonucu meydana gelecek zararlar poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Açıktaki muhteviyatta meydana gelecek zararlar teminat haricidir.)

Hasar Nedeniyle Yapılacak Alternatif İş Yeri Değişikliği Masrafları

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 6 aylığa kadar kiracı veya maliki sıfatı ile sigortalının geçici nitelikteki muadil bir işyeri için yapacağı masraflar poliçede belirtilen limiti aşmamak üzere temin edilmiştir.
Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır.
Muafiyet : Depreme bağlı beher hasarda, 14 Gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 Gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İş Durması

Deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda ödenecek tazminat poliçede belirtilen limitlerle sigortalıya iş durması tazminatı olarak ayrıca ödenecektir.Ancak bu tazminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olacaktır.

Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışıdır.

Her halükârda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.

Çalışanlara Ait Eşyalar

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalının bordrosuna kayıtlı çalışanlara ait kişisel eşyaların göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Aksine hüküm yoksa Nakit, çek, senet, mücevherat, ziynet eşyaları, elektronik ve optik cihazlar ve kredi kartı teminat kapsamı dışındadır. )

Hırsızlık

Hırsızlık tehlikesi, ilişikteki hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.Sigortalı ve çalışanlarının kişisel cep telefonları hırsızlık teminatı dışındadır.Demirbaş kaydında yer alması şartıyla riziko adresinde bulunan dizüstü bilgisayar teminata dâhildir.Binaya ait sabit kıymetler: Bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır.İşbu poliçe sigortalının beyanı üzerine düzenlenmiş olup hasar halinde tazminat, giriş-çıkış envanter kayıtları ve konuyla ilgili diğer evrakların tetkiki sonucu ödenecektir. Varlığı kayıtla ispat edilemeyen emtialar için sigortalı zarar talebinde bulunamaz.

Taşınan Para

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin; Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması, Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İşveren Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir.

Ferdi Kaza

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır.

65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Elektronik Cihaz

İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır.

Makine Kırılması

Sigortacı, işbu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten

İşletme kazalarından,

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,

Yağlama kusurlarından,

Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Nakliyat Emtea Sigortası

Bu teminat sigortalının riziko adresi il sınırları içinde, satın aldığı hammadde veya üretim yada satışını yaptığı iştigal konusu kullanılmamış/sıfır emteanın veya nakliyat emtea sigortasıdır.İşbu poliçe ile Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve Kamyon Klozu hükümleri tahtında düzenlenmiştir.

İşbu sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çapması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları muafiyetsiz temin eder.

Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer. Sigorta, malları taşıyan kamyon ya da treylerin göl veya denizdeki nakillerinde de Deniz Yoluyla Yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartlar (20.madde kaldırılmak kaydıyla) gereğince şamildir.

Yükleme, Boşaltma, Aktarma Rizikoları Hariçtir.

Yaş meyve sebze, yumurta, canlı çiçek, canlı hayvan, taze veya dondurulmuş yahut soğutulmuş et, dondurulmuş veya canlı su ürünleri cam ve camdan mamul emtia, fayans/mermer/seramik ve benzeri emtia, gazlı içecek, saat, cep telefonu, cam ambalajlı veya dökme taşınan gıda maddeleri, boş konteyner, antika değeri olan; halı, resim, tablo, biblo vb. eşyalar, kürk, değerli maden ve taşlar (altın, gümüş vs.), para, döviz, çek, senet, bono, tahvil vb. gibi menkul kıymetler, sigara, içki vb. gibi tekel ürünleri, yanıcı parlayıcı, patlayıcı, uçucu madde ve kullanılmış ev eşyası taşımasından doğacak tazminat talepleri teminat dışıdır.

Sevk Aracı: Sigortalıya ait veya tüzel kiş