HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Mühendislik Sigortaları

Yeni bir tesis montajı veya mevcut tesisinizin revizyonu esnasında yapacağınız montaj işlemleri sırasında ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı HDI Montaj Tüm Riskler Sigortası yanınızda

Montaj Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler, uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, dört haftalık tecrübe devresi, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer durumlar teminat altına alınmaktadır.

Montajın yapımında kullanılan montaj malzemelerinin montaj alanına indirilmesiyle başlayıp, montaj işinin bitmesiyle (4 haftalık tecrübe süresi dahil) teminat sona erer.

Makine montajının yanı sıra bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de Montaj Tüm Riskler Sigortası kapsamında değerlendirilir.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın Sunduğu Güvencelerden Bir Kaçı ;

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel ve Su Baskını, Yağmur, Kar,Don, Fırtına, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Dahil Olmak Üzere Her Türlü Doğal Afetler

Yangın, Yıldırım ve İnfilak

Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs

İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal Vb.)

Hava ve Kara Taşıtlarının Çarpması

Enkaz Kaldırma Masrafları;

Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları;

Poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçeye sigortalının beyanına göre kaydedilen şantiye tesisleri ve ekipmanı, sabit
makineleri ve/veya varsa muhteviyatı sadece yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı teminat altındadır. Bu tesis ve ekipmanda harici bir etken
olmaksızın ortaya çıkan, bozulma, malzeme kusuru, yağlama-bakım kusuru gibi dahili sebepli hasarlar teminat haricidir.

Montaj Makinaları (CPM);

İş Makineleri (CPM) sigorta konusu, söz konusu inşaat/montaj işlerinin yapılması ile ilgili olarak inşaat/montaj sahasında bulundukları sırada, poliçe genel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları teminat altına alır.

İş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (yangın, sel, hırsızlık vb.) kapsar. İş makinelerinden kasıt, bir operatör tarafından kullanılan kule vinç, mobil vinç, ekskavatör, silindir,dozer, loader vb. makinelerdir.

Mevcut Bina ve Tesisler;

Riziko alanı içinde veya hemen yakınında bulunan ve sigorta ettirenin mülkiyetinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj işleri sırasında ve bu faaliyetlerle bağlantılı olarak meydana gelecek hasarları teminat kapsamına alır

Çapraz Sorumluluk ;

Müteahhidin altında çalışan taşeronların birbirlerine vereceği zararları teminat altına alır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı limit ve muafiyet şartları dahilinde temin edilir.

Bakım Devresi ;

Bakım devresi teminatı; montajın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Bakım devresi teminatı ile; Müteahhit tarafından montaj işlerinin eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve montaj devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilir.

Tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan montaj sırasında;

(1) Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile

(2) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan zayi ve hasarlar, temin edilmiştir.

Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller;

Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamında olmayıp, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları;

Poliçe teminatı kapsamına giren bir hasarın gerektireceği uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma haricindeki seri vasıtalarla yapılan nakliyatın ek masrafları ve fazla çalışma ücretlerinin ek masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmiştir.

Sigorta ettiren tarafından, Sigorta ettiren tarafından poliçede yazılı sefer sahası dahilinde hava ve suyolu kullanılarak yapılan taşımalar hariç kalmak ve poliçe üzerinde kayıtlı bedeli aşmamak kaydıyla her türlü montaj malzemesinin

(a) Şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve ziyaları,

(b) Çarpışma, çarpma, sel, seylap, deprem, su taşkınları, yer kayması, kayaların düşmesi, yer çökmesi, hırsızlık ve yangın sonucunda oluşacak kayıp ve zayileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır

Depolama mahalli, poliçede belirtilen şantiye sahasının dışında ise ayrıca ekli ‘Yangın Söndürme ve Güvenlik Önlemleri İlişkin Özel Koşullar Klozu’ ve ‘Geçici Şantiye Tesisleri Klozu’ hükümleri uygulanacaktır.