HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI
Yangın Sigortaları Genel Şartları ve Klozları esaslarınca,aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.

Akaryakıt servis istasyonları ve bu yerlerin bünyesinde bulunabilecek  kafeterya ve market gibi tesislerin binaları, muhteviyatı, doğal afetler ve iş durması gibi olaylar sebebiyle yaşanan maddi zararları ile pompacı ve tanklardan kaynaklanan problemler de  bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır.

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez). Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu ; Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar, Komşuluk Mali Sorumluluğu ; Malik,kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmişolup,ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet,mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacakkıymet ise,bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

EK TEMİNATLAR

Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma
Deprem
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Sel/su basması
Kar Ağırlığı
Hırsızlık
Kasa Hırsızlık
Müşteri Eşya ve Kasa
Cam Kırılması Sigortası

İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR

İş Durması teminatı yangın rizikosunu kapsamaktadır. Azami tazminat limiti poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir.
72 saate kadar (3 günlük) durmalar tazminat ödemesinde dikkate alınmayacaktır.
Bu sigorta yangın infilak ve/veya çevrede meydana gelebilecek, tedricî olmayan, ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masraflarını olay başına/yıllık olarak, poliçede belirtilen limite kadar temin edilmektedir.
Sigorta konusu iş yerindeki pompacı/pompacıların üzerinde bulunan paranın, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi ve çalınması poliçede yazılı limitler ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.
Yer altı Tank Delinmesi Sonucu Mal Kaybı teminatı, olay başına ve yıllık poliçede belirtilen limite kadar teminata dâhil edilmiş olup, korozyon ve çürüme sonucu hasarlar teminat dışıdır.
Hırsızlık rizikosu, ilişik Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.
GLKHHKNH – Terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dâhilindedir.
Poliçede ağırlığı, markası ve bulunduğu yer yazılış olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya verilecek ziyan ve hasarları,
Sigorta ettireni veya aile efradını veya sigortalının müstahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızsızlıkları temin eder.
Bu sigortanın hüküm ifade etmesi için, ikametgâhtaki kasada/kasalarda bulunan kıymetlerin ayrıntılı bir listesinin poliçeye derecelendirilmesi, ticarethane kasaları içinse kasa hareketlerini gösteren bir defterin tutulmuş olması zorunludur. Ayrıca sigortalı, sigortasını yaptırırken kasanın bulunduğu mahalde bekçi bulunacağını bildirmişse, bu bekçinin iş yerinin mutat olarak açık olmadığı saatlerde iş yerinde bulunması ve her saat başı kontrol yapması şarttır.
Bu sigorta yangın infilak ve/veya çevrede meydana gelebilecek, tedricî olmayan, ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masraflarını olay başına/yıllık olarak, poliçede belirtilen limite kadar temin eder.
Bu poliçe, taşınan para ve kıymetleri, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı limitler çerçevesinde, aşağıdaki hallere karşı temin eder:
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık
Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık
Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar
Taşınan para, iş yerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı, paraların iş yerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19.00’a kadar devam eder.
Bu poliçe, genel şartların 4. maddesi (e) fıkrası ile 5. maddesi (f) fıkrasında zikredilen rizikoları da temin eder.
Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere temin eder.
Sigortacıya tazminat yükümlülüğünün atfedebilmesi için:
Emniyeti suistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden, en geç altı ay ve herhalukârda poliçenin sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.
Sigortalının çalıştırdığı işçi ve personelin kazaen ölmesi veya kazaen sürekli sakat kalması durumu, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen “Kişi ve Olay Başına” limitine kadar teminat altındadır.
Bu teminat, sigorta konusu iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı limitler ve de İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dâhilinde güvence altına alır.
Şahıs sorumluluğu teminatıyla, ilişik 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen limit ve muafiyetler dâhilinde, sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sürdürdüğü işletme faaliyetleri sırasında meydana gelecek kazalar nedeniyle:
Üçüncü şahıslara verilecek bedenî zararlar, üçüncü şahısların mallarında ziyan oluşması sonucunda sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk halleri olay başına/yıllık poliçede belirtilen azami teminat limitlerine kadar güvence altına alınır.
3. Şahıs Mali Sorumluluk teminat kapsamındaki zararlar nedeniyle poliçe süresi içinde ödenecek azami yıllık toplam tazminat, hiçbir şekilde poliçede belirtilen 3. Şahıs Sorumluluk sigortası bedelini aşamaz.
Maddi zararlarda beher olay hasar tutarı üzerinden tenizili muafiyet uygulanır.
İşletmede araçlara verilen akaryakıtın bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar, olay başına/yıllık poliçede yazılı limite kadar temin edilmektedir. Beher hadisede hasar bedeli üzerinden tenzili muafiyet uygulanır.
Akaryakıt servis ve bakım istasyonunda bulunan 1 adet liftin faaliyetleri esnasında ve servis bakım istasyonuna bırakılan resmî giriş kaydı bulunan araçların, gerekli ehliyetnameye haiz kişilerce kullanılması sırasında meydana gelecek çarpma ve çarpışma hasarları neticesinde sigortalıya terettüp edebilecek maddi tazminat taleplerine, 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası genel şartları dairesinde, olay başına/yıllık limitler dâhilinde teminat verilmiştir.
Yangın ve hırsızlık hasarları teminat haricidir.
Bedenî hasarlar, tamir bakım hatalarından kaynaklanan zararlar teminat haricidir.
Beher hasarda 20 USD karşılığı TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
Elektronik Cihaz
Makine Kırılması
Gıda Bozulması